Plavci

Základní plavecká výuka

Vstupní věk do této etapy závisí na zvládnutí požadavků předchozí etapy přípravné plavecké výuky, která v podmínkách našeho klubu probíhá na dětském bazénu. Děti do 6 let v roce 2022/23 (to jsou děti nar. 2016 a mladší) však učíme výhradně na dětském bazénu, a to i v případě, že již plavou. Děti narozené v roce 2016 mají od února 2023 možnost přecházet dle svých možností na velké plavecké bazény. Zvažujeme každý případ individuálně a velmi záleží i na dalších okolnostech, jako je nejen fyzická, ale i psychická a sociální vyspělost, zejména soběstačnost.

Tento požadavek souvisí s cizím prostředím velkých bazénů, kde kurz základního plavání probíhá: hloubka, společné šatny, množství lidí v šatně i na bazénech, rozsáhlé prostory, kde se děti špatně orientují. (Hloubka padesátimetrového bazénu je 190 cm, hloubka dvacetipětimetrového bazénu je 160 - 120 cm.)

V této etapě nabízíme dva kurzy: přípravku, většinou pro děti ve věku 6-7 let, které přecházejí z dětského bazénu na 50timetrový. A základnu pro děti od 7-8 let. Rozdělení do skupin provádíme v průběhu první hodiny a také jednou v průběhu kurzu. Věk dětí v obou kurzech je limitovám horní hranicí 10 let (rok nar. 2012).

Cíle a obsah

Plave se na krajních drahách a obvykle pouze na vzdálenost 25 metrů. Přesto je změna podmínek pro děti často spojena s určitými obavami z přechodu z velmi mělkého bazénu na velmi hluboký bazén, pokračujeme se cvičeními, která děti plnily i na dětském bazénu. V prvních týdnech je tedy kladen důraz na adaptaci dětí na hlubokou vodu a delší vzdálenost plavání. Opakujeme splývání, dýchání, nacvičujeme skoky do vody, potopení s cílem zbavit je strachu z hloubky. Pokračujeme v nácviku plaveckého způsobu kraul, znak a zahajujeme výuku plaveckého způsobu prsa. Učíme se také další věci, které k plavání patří: plavání pod vodou, skok po hlavě, lovení předmětů, kotouly ve vodě apod. Pro děti je připravena řada dovednostních testů a na konci kurzu obdrží každý své plavecké vysvědčení.

V této době se děti mohou rozhodnout, jestli budou mít nadále zájem o zdokonalovací a kondiční plavání bez nějakých dalších sportovních cílů nebo jestli budou chtít postupně přejít k závodnímu plavání.


Zdokonalovací plavání

Tato etapa svojí náplní završuje dosavadní plaveckou výuku. Vstupní věk je opět velmi individuální, obvykle 9-10 let, záleží na zvládnutí předcházejících etap. Tj. tato etapa se týká dětí nar. (2013) 2012 až 2009 (ne starší děti!!!), které mají perfektně zvládnuté plavání i adaptaci na vodu. Zvládnutí dosavadních dovedností a určitá kondice jsou nezbytné.

Cíle a obsah

Předchozí dovednosti se zde zdokonalují, podle zájmu a dovedností dětí je seznamujeme s posledním plaveckým způsobem delfínem, plaveckými obrátkami, startovním skokem a se základními prvky záchrany tonoucího. Dochází k prohloubení adaptace na vodu nácvikem specielních plaveckých dovedností, které dětem umožní využívat plavání i v dalších sportech: triatlonu, ploutvovém plavání, potápění, vodním záchranářství apod.


Kondiční plavání

V roce 2022/23 toto plavání nabízíme plavcům roč. nar. 2010 a starším, rovněž tento kurz nabízíme členům závodních družstev, kteří již nemají zájem dál plavat závodně.

Protože naším hlavním cílem je smysluplně naplnit dětem a mládeži volný čas aktivitou, která je snad baví a přináší jim radost, nesoustředíme se tak úplně na závodní plavání. Nabízíme zejména těm straším možnost plavat kondičně. Nacvičujeme v těchto družstvech všechny plavecké způsoby, méně využíváme herní formy, více plaveme kondičně a učíme plavce, jak zatěžovat organismus, aby si upevňovali zdraví a rozvíjeli kondici. Horní věková hranice pro nás není omezení. Snažíme se, aby ten, kdo má zájem, chodil plavat co možná nejdéle.


Závodní družstva

Pokud však děti mají zájem jezdit na závody, mají možnost. Zúčastňujeme se pravidelně oblastních pohárů a přeborů ve všech věkových kategoriích. Někteří naši plavci dosáhli výrazných úspěchů jak na této oblastní úrovni, tak na úrovni republikové.

V průběhu školního roku děláme dvakrát výběr dětí do závodních družstev. Poprvé před vánoci, podruhé v průběhu dubna, naší cílovou skupinou jsou děti narozené v roce 2010-2013. Náš zájem pak konzultujeme s rodiči vybraných dětí.

Bližší informace o závodním družstvu a jeho organizaci v našem rozvrhu najdete v odkazu Závodní družstvo. Vstup do družstev závodního plavání by děti i rodiče měli předem konzultovat se svým instruktorem a na e-mailové adrese gitastl@post.cz.